Zpravodaj 2016

22.12.2016ZO OS FN PLZEŇ

Výbor ZO OS FN PLZEŇ - kontakt

Fakultní nemocnice - Bory tel. sekretariát ZO OS: 37740 2432 Edvarda Beneše 1128/13 e-mail: odboryfn1@fnplzen.cz 305 99 Plzeň-Bory

1.Informace ZO OS FN PLZEŇ 2. Informace OSZSP ČR 3. Informace ze členské schůze - 29. 11. 2016 4.Zásady čerpání ZO OS FN PLZEŇ 5. Kolektivní smlouva pro rok 2017 6. Webové stránky 7. Informace o připravovaných akcích

1.Vážené kolegyně, vážení kolegové, po poměrně dlouhé době a na Vaše četné žádosti jsme se rozhodli k návratu předávání informací pomocí Zpravodaje. Pokud bude vše fungovat tak jak má, měl by se k Vám Zpravodaj dostávat 1x za čtvrt roku. Doufáme, že tak uspokojíme výraznou část našich členů, kteří se k informacím ze ZO OS FN PLZEŇ dostávají obtížnějším způsobem.

Po vyostřeném dění na přelomu loňského a letošního roku a mimořádné členské schůzi, která se konala v květnu, byl zvolen nový výbor a nová dozorčí rada. O výsledku voleb jste byli informováni emailem. Nový výbor, jehož hlavním úkolem byla hlavně objasnění a stabilizace finanční situace naší organizace, se ujal funkce a začal pracovat na lepší komunikaci a dobrých vztazích jak na půdě výboru, tak mezi výborem a členy odborové organizace.

Co se týká činnosti je nutno zmínit, že se aktivně účastníme na schůzkách s managementem FN, kde se snažíme konstruktivně řešit problémy, které Vás tíží. Měli jsme své zástupce na krajské i celorepublikové konference OSZSP ČR. Pravidelně se účastníme Stravovací komise, Rekreační komise a Kolektivního vyjednávání. Uspořádali jsme pravidelné setkání důchodců. Dále jsme zorganizovali kulturní akce pro Vás, Vaše děti i bývalé členy naší odborové organizace. V neposlední řadě začínáme pracovat na webových stránkách, kde budete mít rychlý přístup k potřebným informacím.


2. Na celostátní konferenci OSZSP ČR se projednávalo - odstranění diskriminace v odměňování zaměstnanců lůžkových zdravotnických zařízení. Sjednocení odměňování zaměstnanců lůžkových zdravotnických zařízení pod systém platů, a to prostřednictvím novely zákoníku práce § 109, nejpozději v termínu 1. 1. 2018 - zrušení přílohy č. 1, 2 a 3 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. 1. 2017 - aby vláda a zvláště Ministerstvo zdravotnictví urychleně řešily personální krizi ve zdravotnictví a sociálních službách, která způsobuje nesnesitelné pracovní podmínky pro zaměstnance a vede k omezování poskytované zdravotní péče a sociálních služeb o pacienty a klienty - poukázání na nesmyslnost akreditací v nemocnicích - nutnost vyřešit korektně a koncepčně úhradu zdravotní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb, aby nedocházelo k úbytku zdravotních sester, a tím k znehodnocení úrovně sociálních služeb - uzavření smlouvy s D.A.S., pojišťovnou právní ochrany Více informací naleznete na: www.osz.cmkos.cz

3. Členská schůze ZO OS FN PLZEŇ - 29.11.2016 - zvolila pracovní komise - vyslechla zprávy o činnosti a hospodaření, zprávu a usnesení z celostátní konference OSZSP ČR, zprávu z komisí stravovací a rekreační a zprávu dozorčí rady - se seznámila s usnesením celostátní konference OSZSP ČR, konkrétně uzavřením smlouvy s pojišťovnou D.A.S. - schválila navýšení členských příspěvků o 0,1% (z tohoto důvodu budete v nejbližší době kontaktováni pracovníky personálního oddělení k podpisu změny o srážkách ze mzdy) - schválila nové znění finančního řádu - schválila rozpočet pro rok 2017 - schválila změnu v zásadách čerpání ZO OS FN PLZEŇ (zápis ze schůze a podrobné informace byly všem členům naší organizace rozeslány emailem)

4. Na členské schůzi 29.11:2016 byl dán a odsouhlasen návrh na změnu v Zásadách pro čerpáním ZO OS FN PLZEŇ, konkrétně se jedná o bod Věrnostní dar nebo Sportovní aktivity. Z tohoto společného benefitu se tímto staly dva samostatné, a to Sportovní aktivity - 400,- Kč jedenkrát ročně a Věrnostní dar - 500,- Kč při dovršení 10-ti let a každých následujících 5 let členství ZO OS FN PLZEŇ (za rok 0 se počítá rok 1991). S platností od 1.1. 2017 můžete tedy při nároku na tyto benefity žádat oba zmíněné. S platností od 1.1. 2017 se též mění žádosti pro čerpání ze ZO OS FN PLZEŇ. Tyto budou, do doby než spustíme nové webové stránky, k dispozici u Vašich úsekových důvěrníků.


5. Dne 20.12.2016 byla slavnostně podepsánaKolektivní smlouva. Zde se nám při opakovaných vyjednáváních podařilo společně s odbory FN2 a LOKEM vyjednat velmi slušné podmínky a benefity pro zaměstnance FN. Po předchozích jednáních bylo s definitivní platností odsouhlaseno navýšení tarifních platů nezdravotnických pracovníků ve FN o 2% oproti zdravotnickým pracovníkům, tedy o 2% nad rámec navýšení schváleného nařízením vlády, které bude realizováno formou navýšení osobního příplatku. Dále byl schválen návrh na úpravu poskytování pracovního volna z důvodu obecného zájmu s náhradou platu ve výši průměrného výdělku, a to při účasti na členských schůzích odborových organizací. Z předloženého návrhu na rozšíření nároku na odstupné nad rámec minimálního nároku uvedeného v zákoně č.262/2006 Sb. se podařilo nakonec prosadit trojnásobek průměrného měsíčního výdělku - trval-li pracovní poměr ve FN více než 2 roky a méně než 20 let. Co se týká čerpání z FKSP byl managementem jednoznačně zamítnut návrh na Sick days. Též bylo zamítnuto ponechání dočasného zvýšení příspěvku na rekreace (tento se vrací zpět na částku 4. 200,- Kč). Naopak schváleno bylo navýšení příspěvku na stravování ze 7,- Kč na 10,- Kč při snížení úhrady zaměstnancem na 29,- Kč. Dále byl schválen příspěvek na vitamíny ve výši 500,- Kč,navýšen byl příspěvek na sportovní aktivity na 2.000,- Kč,schválenpříspěvek na dopravu na kulturní akce a vstupenky i pro rodinného příslušníka (ponechán pouze příspěvek zaměstnance a RP na dopravu ve výši 100,- Kč, pokud bude pořádaná kulturní akce uskutečněna nad 100 km), navýšena částka při životních jubileích o 50%, navýšena částka na 300,- Kč při pracovních jubileích a navýšena částka na 1.500,- Kč při odchodech do důchodu (po 21 odpracovaných letech a výše). Z důvodu, že by byl uspokojen pouze velmi nízký počet zájemců o hromadnou rekreaci bylo nakonec místo znovuzavedení rodinného příslušníka kompromisním řešením odsouhlaseno navýšení tzv. příspěvku na dopravu pro zaměstnance, a to na 4.000,- Kč při dopravě autobusem a 8.000,- Kč při dopravě letecky (tato varianta kompenzuje příspěvek pro RP)

6. Pro lepší informovanost našich členů jsme se rozhodli zkusit připravit webové stránky naší ZO OS FN PLZEŇ a nahradit tak již nevyhovující web na Intranetu FN. S radostí jsme přijali nabídku předsedy dozorčí rady p. Václava Pekárka na spolupráci při tomto projektu. Rádi bychom stránky spustili v prvním čtvrtletí roku 2017 a přinášeli na nich potřebné informace pro Vás, naše členy. Vzhledem k tomu, že je tento projekt "v plenkách", prosíme o shovívavost a trpělivost až budete nové internetové stránky navštěvovat

7. Informace o připravovaných akcích - průběžně pro Vás připravujeme kulturních akce a snažíme se pomocí předběžného zájmu eliminovat Vaše stížnosti týkající se nedostatku míst na tyto akce. Momentálně jsou naplánované tyto kulturní akce: leden - koncert Evy Urbanové duben - Anna K. Tour 2017 Aktuální informace o kulturních akcích naleznete na Intranetu FN

Z rekreací jsou v nabídce: březen - jarní lyžování Itálie - autobus
květen - pobytový Maďarsko - Bükfürdö - autobus
červen - poznávací zájezd Island - letecky
červen - turistický Rakousko - Salcbursko - autobus
červenec - pobytový Bulharsko - lázně Albena - letecky
srpen - pobytový s dětmi Chorvatsko - Istrie - autobus
září - pobytový Řecko - ostrov Kos - letecky
Bližší informace naleznete průběžně na Intranetu FN

Věříme, že jste s naší činností alespoň částečně spokojeni a těšíme se na další spolupráci s Vámi.

Všem členům ZO OS FN PLZEŇ

přejeme krásné a klidné prožití

svátků vánočních a hodně

štěstí i úspěchů v roce 2017

Výbor ZO OS FN PLZEŇ

Zpravodaj zpracovala: Jitka Janouškovcová